سیدلی

خانهپروژه های ساختمانی

پروژه های ساختمانی

نمایش دادن همه 5 نتیجه

تصویر خالی

فروش سهام آپارتمان

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

تصویر خالی

کمپین ۱ خونه به خونه

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,000,000,000 تومان

تصویر خالی

کمپین ۲ خونه به خونه

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,000,000,000 تومان

تصویر خالی

کمپین ۳ خونه به خونه

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,000,000,000 تومان

تصویر خالی

کمپین ۴ خونه به خونه

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,000,000,000 تومان