سیدلی

خانهسبد های سرمایه گذاری

سبد های سرمایه گذاری

نمایش دادن همه 3 نتیجه

تصویر خالی

کمپین ۱ سهم افزا

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,000,000,000 تومان

تصویر خالی

کمپین ۲ سهم افزا

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,000,000,000 تومان

0%

تصویر خالی

کمپین ۳ سهم افزا

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,000,000,000 تومان